Serviceportaal

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Privacy Statement

BCT B.V. (incl. dochterondernemingen Great! to Work With BV, OraVision BV, ProFuture BV, BCT BvBA en BCT Deutschland GmbH) vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer belangrijk. Persoonsgegevens worden daarom zorgvuldig behandeld en beveiligd. BCT B.V. houdt zich bij het verwerken van persoonsgegevens aan de van toepassing zijnde wetgeving.

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens die informatie verstrekken over een individueel persoon, zoals contactgegevens, maar ook financiële gegevens of gegevens over andere privacygevoelige zaken. Uiteraard hebben wij maatregelen genomen om te voldoen aan de nieuwe wetgeving.
Graag informeren wij u hierover.

Verwerken van persoonsgegevens

BCT B.V. verwerkt persoonsgegevens in het kader van een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering, in het bijzonder in het kader van het uitvoeren van de volgende activiteiten:

a) het beoordelen en accepteren van een klant en het tot stand brengen en uitvoeren van overeenkomsten met klanten en relatiebeheer;
b) het verwerken van gegevens voor (direct) marketingdoeleinden;
c) het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
d) ten behoeve van managementinformatie, de ontwikkeling van producten en diensten en ter bepaling van de algemene strategie en het beleid;
e) het uitvoeren van crediteuren- en debiteurencontrole;
f) accountantscontroles;
g) het behandelen van geschillen, vragen en klachten;

Op welke grond hebben wij het recht uw persoonsgegevens te verwerken?

In de meeste gevallen verwerken wij uw gegevens om, op uw verzoek, stappen te ondernemen om een overeenkomst met u aan te gaan, of omdat de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst met u. Indien de verwerking niet gerelateerd is aan uw overeenkomst, verwerken we uw gegevens op één van de volgende gronden:

  • onze legitieme belangen, waaronder het op de markt brengen van onze producten en diensten.
  • U hebt ons duidelijk toestemming gegeven om uw persoonsgegevens te verwerken.
  • zoals vereist om onze wettelijke verplichtingen na te komen, geschillen op te lossen en onze contractuele afspraken te handhaven.

Hoe lang we gegevens bewaren

BCT B.V. zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Gegevens t.b.v. marketingdoeleinden worden door ons bewaard tot moment van opzegging/beëindiging. Verder zijn onze bewaartermijn(en) afhankelijk van de door u bij ons afgenomen diensten en de daaraan gekoppelde wettelijke bepalingen.

Delen met anderen

BCT B.V. deelt uw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. BCT B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast kan het voorkomen dat BCT B.V. uw persoonsgegevens aan derden verstrekt anders dan hierboven aangegeven. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming!

Marketing

Gegevens worden door BCT ook in groepsverband gebruikt onder meer om (potentiële) klanten op de hoogte te stellen over (nieuwe en/of relevante) producten, diensten en/of activiteiten van BCT en door haar zorgvuldig geselecteerde partners. BCT laat geen gebruik van persoonsgegevens door derden toe voor eigen commerciële, goede of ideële doeleinden van die derden. Indien geen prijs (meer) wordt gesteld op informatie over (nieuwe) producten en diensten (per post, e-mail etc.) kan dit aan BCT worden gemeld via privacy@bctsoftware.com of per brief aan onderstaand adres.

Surf- en klikgedrag

Op de websites van BCT worden algemene bezoekgegevens (geanonimiseerd) bijgehouden, zoals de meest geraadpleegde pagina’s, met het doel om de websites te optimaliseren. Ook kan BCT de gegevens gebruiken voor het doen van onderzoeken en het uitvoeren van analyses om meer gerichte informatie op de site te zetten. Hiermee kan BCT haar dienstverlening verder verbeteren en aanpassen aan de wensen van klanten. Daarnaast combineren wij online surf-, zoek-, en klantgedrag om onze campagnes te optimaliseren. Dit doen wij op basis van cookietechnieken en met cookies vergelijkbare technieken.

Gebruik van cookies, local storage en tracking pixels
BCT maakt bij het online aanbieden van haar diensten gebruik van twee manieren om gegevens op te slaan in de browser: cookies en local storage.

Cookies

De websites van BCT maken gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst als onze websites worden bezocht. Wij gebruiken cookies voor de volgende doeleinden:

  • Om zo goed mogelijk te kunnen informeren over onze producten en diensten, bijv. meest relevante informatie afgestemd op voorkeur en interesses.
  • Voor onderzoek, om de website te optimaliseren en gebruiksvriendelijker te maken.

Sommige cookies zijn noodzakelijk om gebruik te kunnen maken van functionaliteiten op de websites, bijvoorbeeld voor het gebruik van het vragenformulier.

Liever geen cookies? Dan kan deze worden uitgezet in de instellingen van de browser.
Let op: dit betekent dat niet alle functionaliteiten van de websites werken op computer, tablet of mobiele telefoon.

Local storage

Soms worden gegevens niet opgeslagen in een cookie, maar in de ‘local storage’ van de browser. Dit werkt ongeveer hetzelfde als cookies maar het is veiliger en er kunnen meer gegevens worden opgeslagen. Bij local storage bepaalt de betrokkene zelf hoe lang de browser de gegevens bewaart. Dit hangt af van de instellingen van de browser en/of hoe vaak de geschiedenis van de browser wordt gewist.

Tracking pixels

Een tracking pixels is een elektronisch bestand (grootte normaal 1 pixel x 1 pixel) dat in een e-mail (bijvoorbeeld onze nieuwsbrief) wordt geplaatst. Door het gebruik van een tracking pixel kunnen wij zien of een e-mail gelezen wordt. Ook deze informatie kunnen we, in combinatie met andere informatie, gebruiken om onze campagnes te optimaliseren.

Links naar andere sites

Op de websites van BCT kunnen links naar websites van andere partijen worden opgenomen. BCT draagt geen verantwoordelijkheid voor de wijze waarop deze partijen met persoonsgegevens omgaan.

Beveiligen van persoonsgegevens

BCT B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen vernietiging (per ongeluk of onrechtmatig), verlies, misbruik, vervalsing, ongeoorloofde toegang of verspreiding of enige andere vorm van onrechtmatige verwerken van persoonsgegevens. Daarbij maakt BCT een afweging tussen de risico’s, de technische mogelijkheden en de uitvoeringskosten.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan meteen contact op met BCT B.V. op nummer 046 – 42 45 45 of via privacy@bctsoftware.com.

Wat zijn uw rechten?

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door BCT B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@bctsoftware.com of per brief aan onderstaand adres.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, kan het voorkomen dat wij u vragen een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie op uw pasfoto een zwart kruis te plaatsen en uw burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. BCT B.V. zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoeken schriftelijk of telefonisch reageren.

Indien u een klacht hebt met betrekking tot de verwerking van uw gegevens in het kader van dit privacybeleid, hebt u het recht om uw klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Inbreuk in verband met persoonsgegevens (datalek)

BCT houdt zich aan artikel 33 en 34 van de AVG voor inbreuken in verband met persoonsgegevens. Dit betekent dat wij een ernstig inbreuk in verband met persoonsgegevens binnen 72 uur na constatering melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als een inbreuk in verband met persoonsgegevens is ontdekt, meld dit ons zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 24 uur nadat de inbreuk in verband met persoonsgegevens is geconstateerd. Deze melding s.v.p. doen via privacy@bctsoftware.com met vermelding van naam, werkgever, telefoonnummer en een korte omschrijving van de geconstateerde inbreuk in verband met persoonsgegevens.

Vragen

Vragen of opmerkingen over ons privacybeleid kunnen worden gericht aan BCT o.v.v. ‘privacy’, via privacy@bctsoftware.com.

Wijzigingen

BCT behoudt zicht het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het Privacy Statement. Check daarom regelmatig het actuele Privacy Statement op www.bctsoftware.com.

Contactgegevens t.b.v. privacy (o.v.v. Privacy)
Website: www.bctsoftware.com
Postadres: BCT B.V.
t.a.v. Privacy
Postbus 59
6130 AB Sittard
Telefoon: 046 – 442 45 45

Dots