Serviceportaal

Eerder een eenvoudiger platform met overheidsinformatie


Dots

Minister Hanke Bruins Slot van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) heeft haar reactie naar de Tweede Kamer gestuurd op het rapport van het adviescollege ICT-toetsing (AcICT) over het Platform Open Overheidsinformatie (PLOOI). Via dit Platform, onderdeel van de Wet open overheid, moet uiteindelijk openbare overheidsinformatie (zoals in de wet opgenomen) voor iedereen vindbaar en doorzoekbaar worden.

Eenvoudigere variant

In het rapport wordt geadviseerd om de huidige ontwikkeling van het Platform stop te zetten en een eenvoudigere variant te maken. Zo kunnen eerder documenten beschikbaar komen en via een centraal platform worden ontsloten. Minister Bruins Slot neemt dit advies over.

Conclusie adviescollege

De belangrijkste conclusie is dat het programma PLOOI een richting heeft gekozen waardoor een bruikbaar centraal platform voor de Wet open overheid (Woo) nog ver weg is. De redenen zijn:

  1. De gekozen oplossingsrichting is onvoldoende passend;
  2. Er is onvoldoende grip op het programma;
  3. De ontwikkelaanpak is onvoldoende gedegen.

Advies

Om sneller aan de Woo te kunnen voldoen is het van belang dat het huidige ontwerp fundamenteel wordt herzien en doorontwikkeling direct wordt gestopt. Geadviseerd wordt te kiezen voor een nieuwe oplossingsrichting waarmee de wet sneller kan worden ondersteund en die indien nodig verder wordt ontwikkeld:

  1. Start met een minimale oplossing op basis van een herzien ontwerp (verwijsindex);
  2. Bepaal parallel hieraan wat het centrale platform moet worden;
  3. Zet de ingezette verbetering in de sturing door;
  4. Verbeter de ontwikkelaanpak.

Dit betekent dat de huidige vorm van PLOOI met centrale opslag, een aanleverloket en de aanlever-API, niet op korte termijn beschikbaar komt voor alle bestuursorganen en dus aansluiting daarop op termijn ook niet verplicht zal worden.

De eenvoudigere oplossing (verwijsindex) zal begin 2023 worden besproken met vertegenwoordigers van diverse bestuursorganen. Het voornemen is om de ontwikkeling van de verwijsindex in het tweede kwartaal van 2023 te starten. Het is de bedoeling dat via de verwijsindex stap voor stap steeds meer informatie van bestuursorganen te vinden is.

Vervolg

Minister Bruins Slot adviseert bestuursorganen door te gaan (of te starten) met het openbaar maken van overheidsdocumenten op bijvoorbeeld een eigen of gezamenlijke website.

Wij als BCT starten begin 2023 tezamen met klanten een onderzoek naar de impact van deze wijziging en de behoefte voor ontsluiting van overheidsinformatie via onze Corsa en Liber.