Serviceportaal

Wat is de Woo?

Achtergrond

De Wet open overheid (Woo) regelt het recht op toegang tot informatie van de overheid. Met ingang van 1 mei 2022 vervangt de Woo de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) en markeert het een belangrijke stap richting een meer transparante overheid. Het waarborgt het recht van iedereen om toegang te hebben tot publieke informatie. De basisgedachte hierbij is dat overheidsinformatie in principe openbaar is, tenzij er een geldige reden is om dit niet te doen.

Dit zijn de belangrijkste veranderingen:

  • Plicht van actieve openbaarmaking, naast een passieve (verzoek tot) openbaarmaking;
  • Je kunt bij meer organisaties een Woo-verzoek indienen. Eerst kon dat alleen bij overheidsorganisaties. Maar nu bijvoorbeeld ook bij de Eerste en Tweede Kamer, de Raad voor de Rechtspraak, de Raad van State en de Ombudsman;
  • Iedereen die informatie van de overheid wil, kan voortaan terecht bij een contactpersoon.
  • Er komt een onafhankelijk Adviescollege openbaarheid en informatiehuishouding. Dit adviescollege adviseert de regering en het parlement over openbaarmaking en behandelt klachten;
  • Een Woo-verzoek moet nog steeds binnen vier weken worden afgehandeld. Maar bij een omvangrijk of ingewikkeld verzoek kan de termijn met maximaal twee weken worden verlengd.

De belangrijkste veranderingen:

  • Plicht van actieve openbaarmaking;
  • Bij meer organisaties een Woo-verzoek indienen;
  • Aanstellen Woo-contactpersoon;
  • Onafhankelijk Adviescollege openbaarheid en informatiehuishouding;
  • Verlening termijn voor ingewikkelde Woo-verzoeken
Dots
Wat is het doel van de Woo?

Deze wet heeft als doel overheden en semioverheden transparanter te maken en moet ervoor zorgen dat overheidsinformatie beter vindbaar, uitwisselbaar, eenvoudig te ontsluiten en goed te archiveren is.

Op welke organisaties is de Woo van toepassing?

De Woo is van toepassing op verschillende bestuursorganen, waaronder gemeenten, provincies en waterschappen, en ook organisaties zoals de Eerste en Tweede Kamer, de Raad van State, de Nationale Ombudsman, de Raad voor de Rechtspraak, de Algemene Rekenkamer.

Daarnaast is de Woo ook van toepassing op instellingen, diensten of bedrijven die onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan opereren, zoals wetenschappelijke instituten van universiteiten of door bestuursorganen ingestelde commissies.

Dots